Europese natuurgebieden onder druk

Uitvoerige studie

Voor de eerste keer is een Rode Lijst-beoordeling uitgevoerd van alle natuurlijke en halfnatuurlijke Europese habitattypen, wat een totaalbeeld oplevert van de toestand van 480 habitats in 35 landen van Europa. De belangrijkste conclusie van die grootscheepse: veel Europese leefgebieden staan onder druk. Het beoordeelde gebied bestrijkt Europa van de Arctische cirkel tot het Mediterrane gebied en in de aangrenzende kustwateren van de Atlantische Oceaan, de Oostzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Meer dan driehonderd experts hebben hun kennis en ervaring gedeeld om een beoordeling te geven van de mate van bedreiging van deze Europese biotopen.

Verontrustend

Volgens projectleider John Janssen kunnen de resultaten verontrustend worden genoemd. Meer dan een derde van alle leefgebieden op het land is momenteel bedreigd. Het gaat hierbij om meer dan twee derde van alle venen, meer dan de helft van alle soorten grasland, en meer dan de helft van onze meren, rivieren en kusthabitats. Bossen, heiden en struwelen, en stenige habitats staan er wat beter voor. Van de 91 Europees bedreigde, terrestrische natuurgebieden komen er 43 in Nederland voor. Voorbeelden van Nederlandse biotopen die als ‘bedreigd’ op de lijst staan zijn voedselrijke dotterbloemhooilanden, zoetwater-getijdenrivieren, kalkmoerassen en extensief beheerde akkers. In alle Europese kustwateren zijn mosselbanken, zeegrasvelden en habitats van estuaria bedreigd. In de Middellandse Zee loopt zelfs een derde van alle habitats het risico te verdwijnen, in de Atlantische kustwateren bijna een kwart.

Diverse oorzaken

Voor de achteruitgang van de Europese natuurgebieden zijn diverse oorzaken aan te wijzen: intensivering van de landbouw en het verlaten van traditionele graasgebieden en hooilanden, ontwatering en vervuiling, invasieve exoten, verstedelijking en aanleg van infrastructuur spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de devaluatie van terrestrische habitats. Op zee vormen vervuiling, eutrofiering, destructieve vormen van visserij, klimaatverandering en de aanleg van kustverdedigingen de grootste bedreigingen.

Bron: Nature Today

Lees ook:Veel Europese vlindersoorten in de problemen
Lees ook:Veel Europese natuurgebieden voldoen niet aan Europese eisen
Lees ook:Grote vissen in Europese zeeën met uitsterven bedreigd
Lees ook:Helft Nederlandse natuurgebieden lijdt onder verdroging
Lees ook:Kwart van alle Europese krekel- en sprinkhaansoorten bedreigd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.